Vysočině chybí jeden rok dešťových srážek, klesly hladiny podzemní vody

Prameny řek a zásobárny podzemních vod na Vysočině jsou v nejhorší kondici za poslední sledované roky. „V minulosti jsme nedostatek vody řešili především v povrchových zdrojích, teď se karta obrátila a vrásky na čele nám dělají vysychající prameniště podzemní vody,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Ze statistických sledování vyplývá, že Vysočině chybí 400 – 600 mm ročních srážek, a to od roku 2015. Na tento fakt upozornil v rámci letošního zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno Petr Janál.

I přesto, že rok 2019 byl na srážky pouze lehce podprůměrný a mírně pomohl naplněnosti povrchových zdrojů, na vyrovnání vodních deficitů v podzemních rezervoárech však nestačil. Ani začátek letošního roku, velice chudý na srážky dešťové i sněhové, současnému stavu nepomáhá. Proto má Kraj Vysočina ve svých hlavních prioritách podporu zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a zadržování vody v krajině a tuto oblast podporuje i dotacemi prostřednictvím dvou grantových programů zařazených do Fondu Vysočiny. Jedná se o program „Stavby ve vodním hospodářství 2020“, určený na podporu realizace staveb vodních děl (vodovodů, kanalizací, ČOV i staveb na ochranu před povodněmi a suchem) s alokací 70 miliónů korun a program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ určený na podporu zpracování projektových dokumentací, generelů a hydrogeologických průzkumů s alokací 7 miliónů korun.

Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka nezasáhly Vysočinu v loňském roce žádné plošné nebo devastující povodně. S lokálními záplavami po bleskových intenzivních deštích se v červnu a srpnu 2019 vyrovnával Humpolec, lokální povodně zasáhly dále Čechtín na Třebíčsku nebo Světlou nad Sázavou.

V rámci sdílených informací podaných na jednání Povodňové komise Kraje Vysočina byla potvrzena připravenost Povodí Moravy ke generální rekonstrukci klíčového Jedlovského přivaděče, který ze sousedního povodí přivádí povrchovou vodu do vodárenské nádrže Hubenov. Podle informací ředitelky závodu Dyje Povodí Moravy Marie Kutílkové budou práce na rekonstrukci zahájeny už v dubnu, s jejich ukončením se počítá nejpozději do konce letošního roku. Cílem je zvýšit kvalitu povrchové vody v nádrži Hubenov a tím následně i pitné vody dodávané z úpravny vody Hosov pro krajské město a přilehlé obce. Po dobu rekonstrukce přivaděče může být Jihlava v případě nepříznivého vývoje zásobována vodou mimo jiné i z Pístovských rybníků, jde o model, který si vodohospodáři ověřili v roce 2018. Potěšující zpráva přichází z Povodí Vltavy, které příští týden dokončí práce na vodním díle Trnávka (jedné z přednádrží nad vodárenskou nádrží Švihov), kterou už nyní pomalu naplňuje, tak aby se hladina přirozeně zvedla co nejvýše ještě před letními měsíci.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...