Martin Kupka: Vstup vlastnické společnosti do provozní je logickým krokem

Zásobování pitnou vodou pro 295 tisíc obyvatel a odkanalizování pro více než 190 tisíc obyvatel v severní části Středočeského kraje. To je hlavní úkol pro akciovou společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s., která jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v této části středočeského regionu. Více než třetinovým akcionářem jsou města a obce sdružená ve Svazku měst a obcí VKM, které má nyní nového předsedu. Tím byl zvolen Mgr. Martin Kupka, starosta Líbeznice, kterého jsme požádali o rozhovor.

Vážený pane starosto, na úvod mi dovolte Vám pogratulovat ke zvolení předsedou dobrovolného Svazku měst a obcí VKM. Můžete nám přiblížit jeho působnost?

Obce a města v části Středočeského kraje po privatizaci státního podniku Středočeské vodovody a kanalizace, s. p. získaly od státu akcie vodohospodářského majetku, které vložily do nově vznikající akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (dále „VKM“).  To se psal leden 1994. Města a obce s malým počtem akcií ve společnosti VKM se chtěly stát významným subjektem, který by se stal protipólem velkým akcionářům, jako jsou města Kladno a Mělník. Na jaře 2003 se konalo ustavující zasedání Svazku měst a obcí VKM (dále „Svazek“). Na začátku bylo 7 obcí a v současné době Svazek sdružuje více než 50 měst a obcí v části Středočeského kraje.

Jaké jsou hlavní úkoly a filozofie Svazku a jak se je daří plnit?

Svazek měst a obcí VKM má za svůj úkol zajištění jednotného postupu při vyjednávání s VKM při úpravě ceny vody, stanovení priorit pro investice, větší opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací na území měst a obcí, které jsou ve Svazku, a to z části nebo jen z vlastních zdrojů VKM a v neposlední řadě zajištění zástupců do představenstva a dozorčí rady VKM.  V sedmičlenném představenstvu má Svazek tři zástupce a v dozorčí radě VKM ze šesti členů jsou dva naši zástupci. Z toho je vidět, že náš Svazek se významně podílí na vedení a směřování společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. I když mám pocit, že posledních pár let se nám nedařilo prosadit naše cíle týkající se získání investic do vodohospodářských zařízení obcí a měst sdružených ve Svazku. Doufám, že nové vedení Svazku bude více prosazovat zájmy našich členů, a to jak ve VKM tak i ve Středočeských vodárnách.

Zmínil jste Středočeské vodárny, Vašeho významného partnera. Jak vidíte vzájemnou spolupráci?

Středočeské vodárny, a.s. (dále „SVAS“) se od prosince 2004 staly provozovatelem vodárenského majetku společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., tj. i naším partnerem. Zástupcům Svazku se podařilo s akcionáři Středočeských vodáren dojednat, že i když mezi akcionáři není společnost VKM, do jejich dozorčí rady Svazek nominuje dva své zástupce. Naši zástupci mohou tak kontrolovat činnost SVAS a získávat přehled o stavu společnosti. Trochu jsme tak předběhli dobu, protože až od ledna 2019 se stane VKM třetinovým akcionářem SVAS.

Nahrál jste mi na mojí další otázku, a tou je Váš názor na vstup VKM do Středočeských vodáren. Jak jej vnímáte?

Od začátku nového roku se stávají Vodárny Kladno – Mělník, a.s. třetinovým vlastníkem Středočeských vodáren, a.s. Vstup vlastnické společnosti do provozní je logickým krokem. Takto vlastník může více plnit záměry svých akcionářů a zároveň díky know – how provozní společnosti se zkvalitní spolupráce, která bude velkým přínosem pro koncového odběratele. Ve výsledku získá VKM, ale i Svazek větší pravomoc při spolurozhodování v provozní společnosti, pro svůj rozvoj v investiční výstavbě a obnově vodohospodářského majetku i více finančních prostředků nejen z nájemného, ale i z dividend provozní společnosti.

Jakou prioritu jako předseda Svazku měst a obcí VKM budete prosazovat?

Nejen pro mě, ale i pro všechny občany měst a obcí v regionu byla v letošním roce nejdůležitější otázka dostatek pitné vody. Zdroje vody, kterými disponuje společnost VKM, letošní vysoké nároky na dodávku vody zatím bez problémů splnily. Nelze zaspat čas, je potřeba hledat náhradní zdroje či propojovat vodárenské systémy. S  tím samozřejmě souvisí i dostatečná kapacita distribuční sítě. Na sever od Prahy kolem dálnice D8 je takový rozvoj bytové zástavby a průmyslových zón, že stávající místní vodovodní sítě ve špičkách mají problém. Proto je mojí prioritou postupně zajistit, aby všichni odběratelé v regionu VKM mohli disponovat bez problémů tím nejdůležitějším a to je pitnou vodou bez omezení. Což ovšem neznamená, že s vodou můžeme plýtvat. Naopak, s vodou je nutné zacházet co nejšetrněji a hlavně ji chránit, vždyť voda je pro život na naší planetě to nejdůležitější. Dalšími prioritami jsou investice do infrastruktury a samozřejmě udržet cenu vodného a stočného na sociálně přijatelné úrovni.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...