Kvalitnější pitná voda pro Jakubčovice nad Odrou a Heřmánky díky investici za 16 milionů

Komplexní modernizací prochází odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou. Nové odkyselovací filtry zvýší účinnost úpravy pH pitné vody. Sanací projde také stavební část objektu, nové budou také strojní technologie a elektrozařízení. Objekt získá vnější podobu dle nového konceptu jednotného vzhledu vodárenských objektů SmVaK Ostrava.

Zdrojem surové vody je studna v areálu odkyselovací stanice, z níž je pitná voda po úpravě čerpána do akumulace o objemu 36 m³. Z ní je voda čerpána do vodojemu Heřmánky s objemem 100 metrů krychlových a do vodojemů nad Jakubčovicemi nad Odrou s objemem 50 metrů krychlových u nového vodojemu a 2×36 metrů krychlových u historické akumulace.
Roční produkce odkyselovací stanice činí zhruba 35 tisíc kubíků pitné vody, kterou odebírají obyvatelé Jakubčovic nad Odrou, vedlejších Heřmánek a Louček u Oder. Modernizací projde jak stavební, tak technologická část provozu.

Tři otevřené odkyselovací filtry s polovypáleným dolomitem tvoří samostatné betonové nádrže. Účinnost odkyselovacího stupně se postupem času snižuje a pH pitné vody postupně klesá. To působí problémy ve vodovodní síti z hlediska uvolňování inkrustů z potrubí. Filtrační náplň si po letech spolehlivého fungování zaslouží obměnu stejně jako technologické vystrojení zařízení. Komplexní modernizací projde také stávající vodojem a jeho armaturní komora,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Během modernizace bude vyměněno čerpadlo surové vody ze studny, které bude nastaveno tak, aby bylo možné regulovat výkon úpravny vody od dvou do čtyř litrů za sekundu, čímž bude možné regulovat filtrační rychlost v nových filtrech.

Instalována bude nová technologie odkyselení vody, která bude tvořena dvěma otevřenými filtry z nerezu, které budou zapojeny sériově. První z nich bude obsahovat filtrační materiál Filtralite Mono- Multi Fine a druhý jemnou vápencovou drť. Filtry budou vybudovány tak, že voda bude protékat přes filtrační stupně až do akumulace gravitačně,“ přibližuje Komínek.

Zrnitý materiál o mocnosti 1,4 metru v prvním filtru bude sloužit k odstranění občas se vyskytujícího jemného zákalu ze surové vody. Instalováno bude ultrazvukové měření hladiny, aby bylo ve filtru dosaženo její konstantní úrovně. Vápencová drť s mocností 1,2 metru v druhém filtru bude sloužit ke zvýšení pH vody na žádoucí úroveň. Oba filtry bude možné prát vzduchem i vodou díky dmýchadlu a čerpadlu s frekvenčním měničem.

Komplexní stavební rekonstrukcí projdou také vnitřní i vnější prostory areálu. Sanovány budou betonové a železobetonové konstrukce, opravena bude hydroizolace, vnitřní omítky, podlahy, klempířské prvky nebo nátěry. Nové budou také chodníky a pochůzkové plochy. Rekonstruována bude kompletně také elektroinstalace uvnitř i vně objektu. Nové bude také zabezpečení objektu a celého areálu.

Objekt získá vnější podobu dle nového konceptu jednotného vzhledu vodárenských objektů, který připravila společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI, a poprvé ho uvedla v život v loňském roce na Vítkovsku v Nových Těchanovicích. V letošním roce získal tuto podobu například vodojem ve Frýdku- Místku. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných objektů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.


Fotky objektu před zahájením prací:

 

 

Významná stavba, která si vyžádá více než 17 milionů korun, byla zahájena v areálu čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky této inv...
Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydli...
Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojn...
Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní rekonstrukce lapáku písku, usazovací nádrže splaško...