Dobroslavice mají novou čistírnu odpadních vod a zmodernizovanou kanalizaci

Zhruba 93 milionů korun investovala společnost SmVaK Ostrava do komplexního odvádění a čištění odpadních vod v obci nad Hlučínským jezerem (Štěrkovnou)

Do zkušebního provozu byla uvedena čistírna odpadních vod vybudovaná v uplynulých dvou letech s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel. Komplexní modernizací a částečnou dostavbou prošla také jednotná kanalizační síť, která byla vybudována před šedesáti lety, v některých lokalitách dokonce ještě dříve. Díky tomu může odpovídajícím způsobem likvidovat odpadní vody zhruba 70 % nemovitostí v obci, které byly doposud napojeny na čtyři kanalizační výusti bez následného čištění. To bylo zajišťováno individuálně žumpami nebo septiky.

„Odvádění odpadních vod z jednotlivých částí obce je řešeno vzhledem ke složité konfiguraci terénu a náročným spádovým podmínkám systémem gravitačního odvádění odpadních vod do kanalizačních čerpacích stanic. Odtud jsou čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do čistírny odpadních vod. Realizované technické řešení se snažilo v maximální možné míře využít stávající jednotné kanalizace tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení majitelů jednotlivých nemovitostí stavební činností,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Kanalizaci v některých částech obce byla již tak poškozena, že bylo nezbytné tyto úseky komplexně rekonstruovat, což si vyžádalo větší stavební zásahy. Kanalizační síť byla také doplněna o nové úseky s odlehčovacími komorami. Technicky nevyhovující a zastaralé revizní šachty byly nahrazeny novými.

„V části ulic Přerovská, U břízek a Na Výsluní byla vybudována nová splašková kanalizace. Aby bylo možné zajistit vzhledem k nepříznivým spádovým podmínkám odvádění odpadních vod z celé obce do nové čistírny odpadních vod, byly během stavby vybudovány tři nové kanalizační čerpací stanice,“ vysvětluje Tlolka.

Celkem si rekonstrukcí nebo dostavbou prošlo 1572 metrů gravitační kanalizační sítě a 531 metrů výtlaků.
Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla vybudována v jihozápadní části obce. V místech zakončení stávající kanalizace výustními objekty byly vybudovány tři odlehčovací komory. Čistírna byla vyprojektována s dostatečnou kapacitou, aby se na ní mohly připojovat další domácnosti.

„V uplynulých týdnech jsme spustili do zkušebního provozu novou čistírnu odpadních vod v Doubravě na Karvinsku, kde do té doby zhruba 500 obyvatel odvádělo odpadní vody předčištěné žumpami a septiky do kanalizačních výustí. Čistírnu a související kanalizační infrastrukturu za 32 milionů korun jsme navíc vyprojektovali tak, že má dostatečnou rezervu pro napojení dalších domácností v případě, že by došlo v lokalitě ke stavebnímu rozvoji.
V případě Dobroslavic ležících nad atraktivní a navštěvovanou lokalitou Hlučínského jezera, které teď mimo jiné prochází dlouho očekávanou a plánovanou miliardovou sanací, jsme investovali dokonce ještě třikrát více než v Doubravě. Je to náš příspěvek pro zvýšení kvality života lidí v obou lokalitách, stejně jako důkaz odpovědného přístupu k životnímu prostředí, přičemž ohledy na jeho úroveň jsou pro nás při každodenní činnosti zásadní. Tyto stavby jsme financovali z vlastních zdrojů bez jakýchkoliv dotačních prostředků. I to je třeba zmínit jako poznámku do často neracionální a populistické debaty o výši vodného a stočného v naší zemi a údajně neodpovědných vodárenských společnostech, které se honí za ziskem a nestarají se odpovídajícím způsobem o infrastrukturu. Tyto stavby jsou jasnou ukázkou toho, že tato kritika nemusí být oprávněná,“ říká generální ředitel SMVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 


Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...