Bývalá čerpací stanice ve Fulneku-Stachovicích jde k zemi. TRIANON zrecykluje vyřazené elektrozařízení

Na podzim letošního roku přistoupily SmVaK Ostrava k demolici členitého a rozlehlého komplexu nepotřebných budov a uvedení území do stavu, které bude odpovídajícím způsobem zapadat do venkovského charakteru krajiny. Demolice komplexu budov a ekologická likvidace materiálu s důrazem na možnost jeho dalšího využití jsou příspěvkem pro zkvalitnění vizuální podoby lokality a životní prostředí

Čerpací stanice, vodojem a přilehlé budovy byly uvedeny do provozu v roce 1985. V jejich blízkosti se nachází zdroj podzemní vody, který je v současnosti odstaven z provozu. Svému účelu přestaly budovy sloužit v roce 2005, kdy bylo zásobování obce pitnou vodou přepojeno na páteřní výrobní a distribuční systém pro dodávky pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravský oblastní vodovod. Důvodem tohoto kroku byly přetrvávající problémy s kvalitou vody v místním podzemním zdroji.

Čerpací stanice ve Stachovicích je rozlehlým objektem se složitým půdorysem na ploše 430 metrů čtverečních, který byl provozně i konstrukčně rozdělen do několika částí, jako jsou například strojovna, armaturní komora, akumulace, septik nebo technické a sociální zázemí pro obsluhu. V místě byl v minulosti vybudován také služební dům pro provozní zaměstnance nebo garáž. Ačkoliv jsme se v uplynulých letech pokoušeli opakovaně nabízet budovy pro další využití podnikatelskému sektoru, naše snaha nebyla úspěšná. Především kvůli nevhodným technickým parametrům, jako jsou obtížný dojezd k lokalitě, nákladnost stavebních úprav nebo dobudování některých typů sítí. Proto jsme se s ohledem na životní prostředí a estetiku okolního prostředí rozhodli budovy zdemolovovat a místo uvést do odpovídajícího stavu. Ostatně to, že naše společnost přistupuje ke vzhledu krajiny odpovědně a umí po sobě uklidit, můžeme doložit na řadě příkladů. Například před dvěma lety jsme odstranili bývalou úpravnu vody v Bohumíně u Kališova jezera a změnili vzhled rekreačně vyhledávané lokality k nepoznání,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Demolice budov byla zahájena v polovině listopadu, dokončena bude do konce roku. Následně budou, jak to počasí během zimy nebo počátku jara dovolí, provedeny terénní úpravy dotčených pozemků a okolních ploch, které jsou v majetku města Fulnek.

Ještě předtím, než začala samotná demolice, byly demontovány vysloužilé technologie. Díky dlouholeté spolupráci mezi SmVaK Ostrava a českotěšínským spolkem Trianon bylo elektrozařízení odvezeno do chráněné dílny této organizace, kde bude v maximální možné míře recyklováno. Najde tak své nové využití a zaměstnanci s pracovním omezením další uplatnění, které se pro ně v běžných průmyslových provozech hledá velmi obtížně.

Ekologicky se tak zlikvidovalo, případně zrecyklovalo pro další použití jedenáct polí rozvaděčů nízkého napětí a souvisejícího vybavení s celkovou hmotností téměř jeden a půl tuny. Spolupráce s SmVaK Ostrava, kterou jsme odstartovali v uplynulých letech v průběhu modernizace strojně-technologického zařízení největší úpravny pitné vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, tak úspěšně pokračuje dál. Jen díky konstruktivní spolupráci s průmyslovými firmami v regionu se může naše organizace dál rozvíjet a pomáhat těm, kteří to z mnoha důvodů potřebují. Všichni víme, jak je pracovní uplatnění pro lidi s různými typy omezení na pracovním trhu obtížná. V regionu, kde naše organizace působí, to platí dvojnásob. Také proto si spolupráce s vodárenskou společností velice vážíme,“ říká předseda spolku Trianon Viliam Šuňal.

Samotná demolice splňuje přísné ekologické parametry z hlediska dalšího nakládání se vzniklým odpadem. Jednotlivé materiály jsou přímo na místě tříděny a v případě vhodnosti budou dále využity například pro stavební účely.


Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...