Bezděčínští se připojili na novou kanalizaci a čistírnu

Obyvatelé Bezděčína, místní části Želče na Táborsku, jsou již napojeni na kanalizaci. Umožnila to výstavba 183,1 metru dlouhého kanalizačního potrubí, kterým bude odpadní voda odtékat na novou čistírnu. Doposud byly odpadní vody předčišťovány v septicích a následně odváděny jednotnou kanalizací do místního potoka anebo se hromadily v bezodtokových jímkách a odtud byly odváženy k likvidaci.

Investiční akce v hodnotě více než 8,6 milionu korun zahrnovala výstavbu nové čistírny odpadních vod s kapacitou 130 ekvivalentních obyvatel, na níž byly napojeny všechny nemovitosti, u kterých to bylo technicky možné, a dostavbu splaškové kanalizace. Tímto opatřením se minimalizoval odtok splaškové vody do Bezděčínského potoka.

Investice za 8,6 milionu korun byla financována jak z vypsaných dotačních titulů, tak z prostředků vlastníka vodohospodářské infrastruktury obce Želeč. Konkrétně, dotace ministerstva zemědělství činila 5,6 milionu, dotační titul Jihočeského kraje pokryl náklady ve výši 869 tis. korun (všechny uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH). Zbývající částku investovala do rozvoje své vodohospodářské infrastruktury obec. Akce byla zahájena v loňském roce a ukončena nyní.

Ceny vodného a stočného se zpravidla upravují jednou ročně, proto se do nich plně promítá roční inflace a výhled na příští období. Regionální cenu ...
Převážná část příspěvků, které zazněly během letošní konference Provoz vodovodů a kanalizací, byla věnována aktuálním i připravovaným změnám v...
Uskutečnil se 21. ročník odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací. Tradičně největšího setkání v rámci oboru vodního hospodářství se v liber...
Po úspěšných akcích v uplynulých obdobích startuje v poslední listopadové dekádě v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a s...