Začala odborná konference SOVAK Provoz vodovodů a kanalizací

Konference se zaměří především na novou evropskou i českou legislativu. Zájem o největší setkání v rámci oboru vodní hospodářství je ve dvacetileté historii akce rekordní. Do Wellness hotelu Babylon v Liberci se sjelo více než 590 účastníků. Program 21. ročníku konference, kterou pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., (SOVAK ČR) se v letošním roce zaměří především na novou a připravovanou českou i evropskou legislativu.

„V našem oboru se během roku koná několik konferencí, které jsou zaměřeny převážně na inovace, na aplikaci vědy a výzkumu. Tato akce se od nich liší. Soustřeďuje se na top manažery a statutární zástupce vodárenských společností a zabývá se tématy, která jsou důležitá pro strategické rozhodování a budou ovlivňovat obor na mnoho let dopředu,“ říká Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR.

Zejména připravované změny v evropské legislativě jsou z pohledu oboru přelomové. Hned tři příspěvky, které se dostaly na program dvoudenní akce, se proto budou věnovat připravované evropské směrnici 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. „Tato legislativní norma ovlivní veškeré investice a finanční toky v oboru minimálně na další desetiletí. Bude hodně záležet na tom, v jaké podobě se bude nakonec implementovat do české legislativy. Dlouhodobě upozorňujeme, že pokud bude příliš přísná, bude to velmi drahé, vodnímu hospodářství ani kvalitě vodních toků to ale nepomůže,“ konstatuje Vilém Žák.

Účastníky konference v Liberci přivítali předseda představenstva SOVAK ČR Miloslav Vostrý, primátor statutárního města Liberce Jaroslav Zámečník, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a předseda představenstva Svazu vodního hospodářství Petr Kubala. Odborný program konference pak zahájili na své domovské půdě Ing. David Votava, generální ředitel společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a člen představenstva SOVAK ČR, společně s Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem Severočeské vodárenské společnosti a.s. a členem představenstva SOVAK ČR. Ve společném

SOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 116 řádných členů a 127 členů přidružených. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto odpadních vod čistí.

příspěvku připomněli 30. výročí založení svých společností, které pečují o dodávky vody a čištění odpadních vod v severních Čechách.

Odborné příspěvky, které programový výbor vybral pro první den konference, se zaměřují vedle legislativních novinek také na změny v regulaci a jejich dopady na obor. Účastníci konference si na úvod vyslechnou moderovanou diskusi se zástupci regulátorů oboru, pozornost bude zaměřena také na praktické zkušenosti s cenovou regulací z pohledu vodárenských společností.

Cenová regulace je pro management vodárenských společností další aktuální téma, a to i v souvislosti s již zmiňovanou evropskou směrnicí o městských odpadních vodách. „Investice vyvolané novou legislativou nepokryjí jen dotační programy, financování proto bude muset přijít z vodného a stočného. To je ale dnes regulováno do takové míry, že zisk neumožňuje ani na rozvoj stávající infrastruktury. Pokud by vlastníci infrastruktury měli splnit další povinnosti vyplývající z platné legislativy, musel by regulátor, v tomto případě Ministerstvo financí, významně zasáhnout do regulace, aby vlastníci infrastruktury mohli své povinnosti naplňovat.,“ konstatuje Vilém Žák.

Vedle přednášek je pro účastníky konference připraveny doprovodný program v podobě prezentace firem působících v oboru vodního hospodářství. Součástí programu je také slavnostní společenský večer. Zítra bude konference pokračovat tematickými bloky věnovanými uplatnění taxonomie
v českých podmínkách a technologickým inovacím. Připravena je také exkurze na Úpravnu vody Bedřichov, kterou mají ve své správě společnosti, kterou jsou součástí skupiny Severočeská voda, a. s., generálního partnera konference.

Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného, ministra životního prostředí Petra Hladíka, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora statutárního města Liberce Jaroslava Zámečníka.

S programem konference Provoz vodovodů a kanalizací se můžete seznámit zde. Kontakt pro média:
Radka Hrdinová, 601 374 720, hrdinova@sovak.cz


SOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 116 řádných členů a 127 členů přidružených. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto odpadních vod čistí.

Tři sta let od svého dokončení letos slaví budějovická Vodárenská věž. Kulaté výročí si příznivci zajímavých technických památek, vodárenství a his...
Královéhradecká provozní, a.s. sděluje svým zákazníkům, že pro napouštění bazénů cisternou byla zrušena doprava do 10 km zdarma a doporučuje postup...
Stavbu se podařilo dokončit téměř rok před plánovaným termínem. Zároveň s napojením koupaliště, které tak využívá pitnou vodu v dětském bazénu, obč...
Celkovou modernizací prošly jak stavební, tak strojně-technologická část objektu a elektroinstalace. Dvoukomorová akumulace s objemem 2 x 250 metrů...