Vodohospodáři zabránili znečištění řek po říjnové ekologické havárii

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil bezprostředně po zjištění havárie, způsobené únikem impregnační látky z výrobního areálu v Klatovech – Lubech, ke kterému došlo v noci ze 7. na 8. 10., do toku Drnového potoka, detailní havarijní monitoring jakosti vody toku Úhlavy, který byl s postupem kontaminace rozšířen na celý tok Berounky a dolní Vltavy. Zároveň vodohospodáři začali nadlepšovat průtoky z vodních nádrží za účelem naředění znečišťující látky. To byl jediný způsob, jak se s touto havárií vypořádat. Aktuálně je koncentrace znečištění na dolní Vltavě již na hranici stanovitelnosti analytickými metodami.

„Jedině díky existenci vodních nádrží v území povodí Vltavy, bylo možné jejich zásobu vody využít k naředění znečišťující látky v potřebné míře a zabránit tak nedozírným ekologickým škodám. Od chvíle, kdy vodohospodáři začali nadlepšovat průtok na Úhlavě z nádrže Nýrsko, následně pak z Hracholusk a na dolním toku Vltavy i z Vltavské kaskády, uvolnili ve prospěch eliminace této havárie téměř 20 milionů metrů krychlových vody,” konstatoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

Za účelem naředění znečištění, zkrácení doby trvání jeho výskytu a urychlení jeho postupu směrem po toku, byly průtoky Úhlavy, Berounky a Vltavy nadlepšovány z vodních nádrží Nýrsko, Hracholusky, a z Vltavské kaskády. Průtoky na Úhlavě i celé Berounce jsou již na přirozených (nízkých) stavech a odpovídají aktuálně přibližně 30 – 40 % dlouhodobého normálu pro měsíc říjen.
„Na základě operativního vyhodnocování havarijního monitoringu jsme pravidelně informovali odběratele povrchové vody, o jeho výsledcích, aby se včas pozastavily odběry po dobu, než projde místem odběru kontaminace,“ upřesnil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. „Pokud se týká množství vody, kterým byly nadlepšeny průtoky na naředění kontaminantu, je to, jako kdyby byla vypuštěna téměř celá vodárenská nádrž Nýrsko, nebo vodní nádrž Hněvkovice či polovina vodní nádrže Hracholusky,“ dodává Petr Kubala.

Výsledky rozboru posledních vzorků vody potvrzují klesající trend koncentrace znečištění a lze konstatovat, že na dolní Vltavě jsou koncentrace znečišťující látky, vlivem dostatečného naředění zvýšeným odtokem z nádrží Vltavské kaskády, již na hranici stanovitelnosti dostupnými analytickými metodami. Odběr vzorků vody v režimu havarijního monitoringu byl ukončen v profilu Vltava – Zelčín, v neděli 27. 10. 2019. O havárii byla prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe informována i Spolková republika Německo, včetně využití havarijního poplachového modelu ALAMO.

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...