Rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy je u konce

Bezvýkopová rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy je po necelém roce u konce. Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (VAK Chrudim) v loňském roce přistoupila k plánované rekonstrukci šedesát let starého ocelového potrubí, které zásobuje obyvatele Chrudimska, Pardubicka a Královéhradecka. Za necelý rok se podařilo zrealizovat dosud největší investiční akci v novodobých dějinách společnosti, kdy se celková výše vynaložených nákladů přiblížila částce 130 mil. korun. Slavnostní spuštění nového přivaděče zahájil 21. září v Chrudimi ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

 

 

Rekonstrukce potrubí přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy (VSVČ) mezi prameništěm podzemní vody v Podlažicích a vodojemem ve Slatiňanech v celkové délce téměř jedenácti kilometrů byla provedena zcela bezvýkopově.

Zjednodušeně lze tuto metodu popsat tak, že svařené plastové potrubí bylo zataženo do stávajícího ocelového, které má v průměru půl metru. Po uvolnění tahu se díky specifickým vlastnostem plastu nové potrubí přimkne k původnímu ocelovému a vytvoří tak novou ochranou vrstvu,“ říká Mgr. Ivo Doskočil, ředitel VAK Chrudim. Dodává, že původní více než šedesát let staré ocelové potrubí bylo v řadě míst zcela vyžilé a na několika místech dokonce došlo k povrchovému poškození, kudy měla voda možnost unikat.

Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav plánujeme do roku 2022 vynaložit bezmála půl miliardy korun. Letos jsme spustili pokračování programu, na který je přiděleno 4,4 miliardy korun do roku 2025. Rekonstrukce páteřních vodovodů a propojení vodárenských soustav má svůj smysl a nesporný význam v tom, že v kritických situacích, například v období sucha, umožní distribuovat pitnou vodu do míst, kde je jí momentálně nedostatek. V České republice se sucho projevuje lokálně a propojené vodárenské soustavy umožní tyto krátkodobé výpadky nahrazovat pitnou vodou z jiných regionů,“ vysvětluje ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Během rekonstrukce byl celý úsek přivaděče mimo provoz. Zásobování vodou pro obyvatele Chrudimska a Pardubicka bylo zajištěno bez omezení množství a kvality díky zvýšeným dodávkám pitné vody z úpravny vody Monaco, která je součástí VSVČ. Zde je upravována povrchová voda z vodní nádrže Křižanovice.

Probíhající práce byly několikrát zkomplikovány, jednalo se jednak o určité turbulence na trhu se stavebními materiály, ale také nepřízeň počasí, zejména opakované přívalové deště v červnu. Přesto se podařilo dodržet termín dokončení, dokonce se spuštění stihlo o měsíc dříve, než bylo původně plánováno. „Vlivem přívalových dešťů byly několikrát zaplaveny startovací a cílové jámy, a to nejen vodou, ale i zeminou z okolních polí. Naplavená zemina také napáchala škody na komunikacích poblíž výkopů, kde bylo třeba její promptní odklízení. To znamenalo vždy práce navíc,“ doplňuje Ing. Tereza Šedivá, odpovědný zástupce společnosti Zepris, s.r.o.

V době rekonstrukce jsme se spolu se zhotovitelem rozhodli minimalizovat zásahy do soukromého vlastnictví obyvatel a obcí, které jsou na trase přivaděče. Startovací a cílové jámy byly v rámci možností umístěny v místech, kde případné škody na majetku byly minimální. Takovým ukázkovým místem je například zřízení jedné z jam, v bezprostřední blízkosti koryta řeky Chrudimky ve Slatiňanech,“ dodává MVDr. Ivan Jeník, předseda představenstva VAK Chrudim.


Data pod čarou:
Obecné informace naleznete na www.vakcr.cz
Realizace I. etapy projektu za více než 122 000 000 Kč uznatelných nákladů. Částku 84 000 000 Kč na realizaci poskytlo MZe ČR z dotačního programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku
vody, podprogram Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav. Částku 5 000 000 Kč poskytl na realizaci prostřednictvím účelové investiční dotace ze svého rozpočtu Pardubický kraj. Zbývající část, včetně neuznatelných nákladů hradila společnost VAK Chrudim sama.
Na dokončení I. etapy rekonstrukce části přivaděče VSVČ (z Podlažic do vodojemu ve Slatiňanech) plánuje společnost VAK Chrudim navázat rekonstrukcí přivaděče VSVČ v II. etapě (úsek od vodojemu Slatiňany po vodojem Mikulovice). Náklady na realizaci rekonstrukce ve II. etapě budou téměř 200 mil. korun. Pokud bude ze strany MZe ČR vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, předpokládá VAK Chrudim zahájení stavby v březnu 2022 s termínem dokončení do 24 měsíců od zahájení akce.
Ač je délka sanovaného potrubí v I. a II. etapě podobná, existuje několik odlišností – ve II. etapě bude sanováno potrubí průměru 60 a 70 cm (v I. etapě to bylo 50 cm), sanace ve II. etapě bude probíhat bez omezení dodávek obyvatelstvu, s využitím tzv. „suchovodů“. To bude vždy znamenat násobné provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek nezávadnosti dodávek pitné vody.

 


FOTOGALERIE:

Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a č...
Největší lapač písku v Českých Budějovicích čistí pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. Dvoukomorový lapač se nachází v parku Háječek, ...
Společnost DHI a.s. působí v oborech vodního hospodářství a životního prostředí na českém trhu od roku 1990. Generální ředitel Karel Pryl nám posky...