Proběhla první část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací

Dne 3. 11. 2020 se sešli účastníci webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, a to poprvé v online vysílání.

Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací je rozprostřena do tří dnů 3., 5. a 10. listopadu a nabízí bohatý odborný program sestávající z 23 přednášek. Již první den webkonference účastníci získali příležitost se seznámit jak se zkušenostmi z fungování vodárenských společností za doby koronavirové, tak dobrými praxemi vztahujícími se k zavádění smart meteringu.

Úvodní část proběhla pod moderací ředitele SOVAK ČR a člena představenstva Ing. Viléma Žáka. O procesu zvládnutí krizového stavu způsobeného SARS-CoV-2 na příkladu Královéhradecké provozní, a.s., pohovořil Ing. Václav Hošek z Královéhradecké provozní, a.s. Legislativní pohled na aplikaci pracovního práva v době koronavirové přinesla Mgr. Barbora Veselá, ČEVAK a.s., ekonomické dopady pandemie shrnul Ing. Jiří Heřman, generální ředitel společnosti ČEVAK a.s. Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D., SOVAK ČR, představila zkušenosti spolku z první, i druhé vlny pandemie. Pohled Ministerstva zemědělství na fungování malých a velkých vodohospodářských společností během pandemie koronaviru přednesl Ing. Radek Hospodka z odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK Ministerstva zemědělství.

Odpolední sekcí provedl účastníky webkonference Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., člen představenstva SOVAK ČR. Smart metering řada vodárenských společností s úspěchem využívá. Novinky z metrologie a praktické zkušenosti s on-line odečtem chytrých vodoměrů představil Ing. Petr Sýkora, Ph.D., předseda komise metrologie představenstva SOVAK ČR. Dalšími řečníky byli zástupci dodavatelských společností Ing. Ludvík Rutar, SUEZ CZ a.s., Ing. Pavel Provazník IoT.water a.s., Ing. Luboš Bafrnec, Sensus Česká republika spol. s r.o. a Ing. Zdeněk Sviták, DHI a.s. K oběma částem proběhly panelové diskuse.

I v dalších vysíláních, která budou následovat 5. 11. 2020 k problematice odpadní vody a 10. 11. 2020 pitné vody, bude možné načerpat informace ověřené v praxi a učinit si přehled o nejnovějších trendech, a to tuzemským i zahraničních. Program dalších dvou dnů webkonference naleznete na www.sovak.cz/cs/seminare/provoz-vodovodu-kanalizaci-2020.
Konference Provoz vodovodů a kanalizací pořádaná Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., má vysoké renomé a dlouholetou tradici, dosud se uskutečnilo již 17 ročníků. Konference zavítala do Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Olomouce, Ostravy, Plzně, Poděbrad, Prahy a Tábora. S historií minulých ročníků se lze seznámit na www.sovak.cz/cs/archiv-konferenci.

Ing. Vilém Žák
ředitel SOVAK ČR a člen představenstvaSOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 111 řádných členů a 122 členů přidružených. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto odpadních vod čistí.

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...