Doubrava má novou čistírnu odpadních vod

Více než 39,5 milionu korun si vyžádá investice do likvidace kanalizačních výustí v petřvaldské části Podlesí, na které bylo napojeno více než 160 lidí. Stavba obdobného charakteru v Doubravě v lokalitě U Komendra, kde byla vybudována také nová čistírna odpadních vod, přišla na více než 32 milionů. Zde bylo na čtyři kanalizační výusti napojeno více než 500 obyvatel. Čistírna byla v říjnu uvedena do zkušebního provozu.

„Důvodem pro realizaci obou staveb bylo zlepšení životního prostředí z hlediska odvádění odpadních vod a uvedení jejich likvidace v těchto lokalitách do souladu s platnou legislativou. Platnost současného povolení pro nakládání s odpadními vodami ze strany vodoprávních úřadů končí na konci roku 2020. V případě obou míst jde o výrazný příspěvek ke zvýšení úrovně životního prostředí a obecně kvality života v těchto lokalitách,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V doubravské lokalitě U Komendra bylo na čtyři kanalizační výusti napojeno více než 500 obyvatel. Investice zajistí likvidaci odpadních vod napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu a novou čistírnu odpadních vod pro 693 ekvivalentních obyvatel. Vzniklo zhruba 730 metrů gravitační kanalizační sítě.

Čistírna odpadních vod je vybudována v doubravské části Špluchov. „Vyčištěná odpadní voda směřuje do Doubravského potoka, který je přítokem Karvinského potoka. Nová čistírna je projektována na průměrný odtok jednoho litru odpadní vody za sekundu, což představuje zhruba 92 kubíků za den a 33 700 kubíků za rok, maximálně se jedná o 2,8 litru za sekundu a v kritické situaci o 8,5 litru za sekundu,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Areál vybudované čistírny je navržen s prostorovou rezervou pro možnost v budoucnu vybudovat totožnou linku biologického čištění. K tomu může dojít po dobudování dalších částí obecní kanalizace.

Ulice Na Svahu a U vodojemu v Petřvaldu byly odkanalizovány jednotnými kanalizacemi, které končily dvěma kanalizačními výustěmi bez čištění. „V průběhu stavby byla vybudována nová splašková kanalizace směřující do kanalizační sítě v Havířově, která je zakončena čistírnou odpadních vod, kterou vlastní a provozují SmVaK Ostrava na území Šenova,“ popisuje Tlolka.

Stavba zahrnuje vybudování splaškové kanalizace v délce 1018 metrů, 89 metrů protlaku, 28 betonových revizních šachet, 17 polypropylenových kanalizačních revizních šachet, kanalizačních přípojek v celkové délce 850 metrů a 120 polypropylenových přípojkových revizních šachet. Postavena byla také kanalizační čerpací stanice s dvěma ponornými kalovými čerpadly včetně elektrotechnické části, měření a regulace. Vybudován byl polyetylenový kanalizační výtlak v délce 1745 metrů včetně armatur a řadovek. Definitivně hotovo bude do konce roku.


Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...