Čistírny v Kopřivnici a Štramberku vodárny vylepšily

Zatímco rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě se chýlí ke konci, v sousední Kopřivnici odstartovala v areálu čistírny odpadních vod výstavba dosazovací nádrže za 39 milionů korun. Díky tomu se zlepší efektivita provozu a dále zvýší kvalita vyčištěné vody. Hotovo by mělo být do konce roku.

„Technologické zařízení i stavební část čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě již vykazovaly po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita byla navýšena z původních 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu mohou být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bylo hrubé předčištění, vybudován byl nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Došlo tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu, což je jeden z dalších příspěvků naší společnosti pro zkvalitňování životního prostředí v regionu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolka.

V čistírně odpadních vod v Kopřivnici byla zahájena výstavba dosazovací nádrže s předpokládanými náklady 39 miliony korun, která bude dokončena na konci roku. Důvodem pro investici je potřeba navýšení doby zdržení aktivační směsi v dosazovacích nádržích čistírny, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot, které mají zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek. „V současnosti čistírna disponuje dvěma nádržemi s rozdílnými objemy, navíc technické parametry již nesplňují požadavky s ohledem na zatížení z hlediska objemu čištěných vod. To nám neumožňuje plně využívat kapacitu účinné technologie kaskádové aktivační nádrže. V případě, že je z provozních důvodů nezbytné jednu z dosazovacích nádrží dočasně odstavit, není zajištěna potřebná doba zdržení čištěné vody k tomu, abychom zcela účinně separovali aktivovaný kal. Je také nezbytné přihlédnout k malé vodnosti toku, kam vyčištěná voda z čistírny odtéká. Vybudováním nádrže navíc budeme připraveni na to, abychom v budoucnu čistili odpadní vodu pro obyvatele Mniší a Vlčovic, kde město Kopřivnice buduje kanalizační síť,“ říká Tlolka.

Nová dosazovací nádrž bude hluboká 4,3 metru, délka bude přesahovat 29 metrů a šířka 14 metrů, účinná plocha dosáhne 357,5 m2 a objem přesáhne 1500 m3. „Dosazovací nádrž je řešena jako podélná se dvěma koridory a kalovými jímkami s vystrojením zajišťujícím stírání dna i hladiny, včetně souvisejících propojovacích potrubí do stávající části biologické části provozu. Součástí investice je výstavba a vystrojení elektrické rozvodny s doplněním systému řízení technologických procesů,“ vysvětluje Jan Tlolka.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11,6 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 683 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.Slovníček pojmů

Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.

Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky

Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.

Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.

Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.

Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.

Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...